دوازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی (قرآن کریم و ایمان به وعده های الهی)

12th International Conference on Quranic Researches

 
        |     09:59 - 1397/05/01