صفحه اصلی > ملاک های ارزیابی مقالات
.: ملاک های ارزیابی مقالات

هريك از موارد زير به تنهايي مي‌تواند موجب رد مقاله گردد:
  • عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه؛ 
  • عدم رعايت ساختار مقالات علمي؛مقاله متعلق به ديگري باشد؛ 
  • مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد؛
  • مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.

شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.
 ملاک‌های ارزیابی مقالات :
 
رديف
ملاک ارزيابي
1
رعايت شيوه‌نامه نگارش
نحوه ارجاعات
داشتن چکيده، مقدمه، متن اصلي، نتيجه گيري
2
توزيع و پردازش متعادل مطالب و دسته‎بندي مطالب
3
ارتباط منطقي مقدمه، متن، جمع‎بندي و نتيجه‎گيري
5
قدرت استدلال علمي نويسنده و طرح موضوع، بيان مسأله و اهداف
6
نوآوري، ارائة نگاهي تازه به موضوع و يا ارائة يافته‎هاي نو
7
روش‎مند بودن تحقيق «مطابق روشهاي تحقيق معتبرعلمي»
8
استفادة مطلوب از منابع اصلي و جديد و گستردگي آن
اعتبار منابع مورد استفاده
ميزان بهره گيري از منابع اين حوزه
استفاده مطلوب از منابع
9
رعايت اصول ويراستاري ‌علمي و به كارگيري ‌مناسب ‌اصطلاحات
به کارگيري درست اصطلاحات علمي
عدم اغلاط تايپي و ويرايشي