ارتباط با دبیرخانه همایش > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني